Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30829
Nhan đề: Tình thái từ trong một số tác phẩm của Mạc Can
Tác giả: Nguyễn, Thụy Thùy Dương
Nguyễn, Đức Bình
Từ khoá: Sư phạm ngữ văn
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Luận văn gồm có 82 trang (không tính phần phụ lục). Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, phần Nội dung chính của luận văn gồm 75 trang, được triển khai trong ba chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết: đánh giá tổng quan vấn đề nghiên cứu và giới thuyết về tình thái từ; khảo sát và phân tích về số liệu thống kê và vai trò của tình thái từ trong tác phẩm Mạc Can. Chương 2: Khảo sát tình thái từ trong tác phẩm của Mạc Can: khảo sát một số tác phẩm của nhà văn Mạc Can, thống kê, phân loại và đưa ra những nhận xét về các tình thái từ được nhà văn sử dụng trong các tác phẩm. Chương 3: Vai trò của tình thái từ trong tác phẩm của Mạc Can, phân tích và làm rõ những đặc điểm, chức năng và vai trò của tình thái từ được nhà văn Mạc Can sử dụng trong các tác phẩm.
Mô tả: 140 tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30829
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.1 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.