Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30832
Title: Nghiên cứu phát thải khí oxít nitơ (N₂O) trên một số loại đất trồng Ngô Việt Nam
Authors: Bùi, Thị Thu Trang
Bùi, Thị Phương Loan
Lục, Thị Thanh Thêm
Vũ, Thị Hằng
Đặng, Anh Minh
Mai, Văn Trịnh
Keywords: Oxít Nitơ
Phát thải KNK
Cây ngô
Loại đất
Biến đổi khí hậu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 706 .- Tr.20-25
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu là tính toán phát thải khí oxít nitơ (N₂O) từ hoạt động canh tác cây ngô trong điều kiện các loại đất, vùng sinh thái và chế độ tưới tiêu, phân bón khác nhau tại ba khu vực nghiên cứu là Nghệ An, Thanh Hoá và Hà Nội. Nghiên cứu thực hiện thí nghiệm với ba công thức trên ba loại đất khác nhau với ba lần nhắc lại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30832
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.