Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30832
Nhan đề: Nghiên cứu phát thải khí oxít nitơ (N₂O) trên một số loại đất trồng Ngô Việt Nam
Tác giả: Bùi, Thị Thu Trang
Bùi, Thị Phương Loan
Lục, Thị Thanh Thêm
Vũ, Thị Hằng
Đặng, Anh Minh
Mai, Văn Trịnh
Từ khoá: Oxít Nitơ
Phát thải KNK
Cây ngô
Loại đất
Biến đổi khí hậu
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 706 .- Tr.20-25
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu là tính toán phát thải khí oxít nitơ (N₂O) từ hoạt động canh tác cây ngô trong điều kiện các loại đất, vùng sinh thái và chế độ tưới tiêu, phân bón khác nhau tại ba khu vực nghiên cứu là Nghệ An, Thanh Hoá và Hà Nội. Nghiên cứu thực hiện thí nghiệm với ba công thức trên ba loại đất khác nhau với ba lần nhắc lại.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30832
ISSN: 2525-2208
Bộ sưu tập: Khí tượng Thủy văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.