Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30835
Title: Vận dụng WebQuest vào thiết kế bài học Ngữ văn 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nam
Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Dạy học bằng phương pháp WebQuest là một phương pháp dạy học phổ biến ở các nước tiên tiến và tại Việt Nam trong các tài liệu tập huấn cho giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học cũng đã giới thiệu cụ thể về WebQuest. Bên cạnh đó, năng lực giải quyết vấn đề là một trong các năng lực chung cần hình thành và phát triển cho HS trong giáo dục định hướng phát triển năng lực. Vì vậy, trong đề tài “Vận dụng WebQuest vào thiết kế bài học Ngữ văn 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh”, chúng tôi tập trung trình bày: Chương 1. Cơ sở lý luận: Trình bày cụ thể về WebQuest và năng lực giải quyết vấn đề. Chương 2. Quy trình thiết kế trang website bằng Google Sites để tạo bài tập WebQuest cho môn Ngữ văn: Google Sites là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc vận dụng WebQuest vào trong dạy học Ngữ văn. Chúng tôi trình bày cụ thể quy trình để thiết kế một bài tập WebQuest dựa trên Google Sites. Từ đó, chúng tôi đánh giá những ưu điểm và hạn chế từ công cụ này. Chương 3. Vận dụng WebQuest vào thiết kế bài học Ngữ văn 11: chúng tôi vận dụng WebQuest để thiết kế 4 nhiệm vụ học tập vào các bài học cụ thể trong chương trình Ngữ văn 11 và định hướng đánh giá được năng lực giải quyết vấn đề cho HS khi thực hiện các bài tập này.
Description: 98 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30835
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.97 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.