Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30836
Title: Thực trạng và đề xuất đổi mới, hoàn thiện quy trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
Authors: Nguyễn, Đắc Nhẫn
Phạm, Thị Hồng
Nguyễn, Mạnh Thường
Keywords: Quy hoạch sử dụng đất
Quy trình
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 706 .- Tr.40-48
Abstract: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có vai trò phân bố quỹ đất cho các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Nghiên cứu áp dụng các phương pháp khoa học truyền thống, như: phương pháp thu thập thông tin, tài liệu; phương pháp kế thừa; phương pháp chuyên gia nhằm nâng cao chất lượng và tính khả thi của Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30836
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.