Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30843
Title: Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học Ngữ văn 11 nhằm giúp học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề
Authors: Nguyễn, Hải Yến
Nguyễn, Chí Nguyện
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trong đề tài này, chúng tôi tập trung nghiên cứu dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh lớp 11 cụ thể: (1) Nghiên cứu các khái niệm về năng lực, năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. Các biểu hiện của năng lực giải quyết vấn đề và tiêu chí đánh giá năng lực giải quyết vấn đề người học theo định hướng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. (2) Nghiên cứu lý thuyết về mô hình lớp học đảo ngược, đặc điểm, quy trình xây dựng dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược. (3) Thiết kế quy trình dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược rất cụ thể ở một số văn bản thuộc chương trình Ngữ văn 11 (học kỳ 2).
Description: 88 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30843
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.37 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.