Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30844
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp trong phát triển nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần, Thị Thu Hiền
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp
Vai trò của nông nghiệp
Phát triển nông nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 308 .- Tr.23-29
Abstract: Vai trò của nông nghiệp và phát triển kinh tế nông nghiệp là một trong những quan điểm lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt cũng như chỉ đạo kịp thời công cuộc phát triển kinh tế nông nghiệp, khẳng định nông nghiệp luôn là thế mạnh, là mặt trận hàng đầu của kinh tế nước nhà. Trong thời kỳ Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, những quan điểm chỉ đạo của Người về một nền nông nghiệp phát triển bền vững vẫn còn nguyên giá trị cần nghiên cứu và vận dụng trong giai đoạn hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30844
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.