Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30846
Title: Vài suy nghĩ về xây dựng hệ giá trị quốc gia Việt Nam đương đại
Authors: Đoàn, Thế Hanh
Keywords: Giá trị
Hệ giá trị
Hệ giá trị quốc gia Việt Nam đương đại
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 308 .- Tr.30-36
Abstract: Hoàn thiện và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia là đòi hỏi khẩn thiết từ thực tế công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vậy, thế nào là một hệ giá trị quốc gia Việt Nam đương đại, những nhân tố nào chi phối việc xác lập đúng những giá trị đó, và đó là những giá trị nào? Bài viết tập trung khái quát một số nét cơ bản về xây dựng hệ giá trị quốc gia Việt Nam đương đại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30846
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.