Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30847
Title: Vấn đề nêu gương của cán bộ lãnh đạo ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Hoa
Keywords: Cán bộ lãnh đạo
Nêu gương
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 308 .- Tr.37-43
Abstract: Vấn đề nêu gương của cán bộ lãnh đạo đã được nói đến từ lâu và được nhiều nhà khoa học nghiên cứu, phân tích dưới nhiều góc độ khác nhau, đặc biệt là gần đây được đề cập nhiều trong các chủ trương, đường lối, nghị quyết, quy định của Đảng và Nhà nước. Vậy, xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn nào mà việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo được xem là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng ta; trong bối cảnh tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII, để phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt thì cần những giải pháp gì? Bài viết góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề đó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30847
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.