Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30848
Title: Thiết kế tình huống dạy học trong dạy học văn học trung đại nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 10
Authors: Nguyễn, Hải Yến
Nguyễn, Thị Nhả Phương
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trong đề tài nghiên cứu, ở chương 1, người viết đã tìm hiểu và tổng hợp các khái niệm, đặc điểm, các bước tiến hành dạy học tình huống và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Ở chương 2, người viết xác lập các bước thiết kế tình huống dạy học và tổng quan về chương trình sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10 để làm cơ sở thiết kế. Trong chương 3, người viết đã thiết kế một số tình huống dạy học trong dạy học các tác phẩm Văn học trung đại ở lớp 10. Các tình huống được thiết kế dựa trên mục tiêu, nội dung trọng tâm bài học và sau đó là tiến hành đánh giá.
Description: 77 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30848
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.