Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30850
Title: Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm, Thị Ngọc Dung
Keywords: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật
Chính quyền địa phương
Xây dựng pháp luật
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 308 .- Tr.50-57
Abstract: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là hoạt động quan trọng nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước của chính quyền địa phương. Trong những năm qua hoạt động xây dựng pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở Việt Nam đã góp phần điều chỉnh các quan hệ mới nảy sinh, tạo cơ hội quản lý tốt và phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi lãnh thổ địa phương. Bên cạnh đó, vẫn còn những bất cập như tình trạng không tuân thủ thẩm quyền, nguyên tắc, trình tự ban hành... Thực tiễn này đòi hỏi chính quyền địa phương phải không ngừng khắc phục hạn chế nhằm nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật phục vụ hiệu quả cho quá trình phát triển bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30850
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.