Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30853
Title: Khảo sát và đánh giá độ võng của dầm thép khi làm việc ngoài giới hạn đàn hồi bằng thực nghiệm
Authors: Nguyễn, Mạnh Thường
Đặng, Thị Thu Hiền
Keywords: Dầm Chịu uốn
Chuyển vị
Ngoài giới hạn đàn hồi
Thực nghiệm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 3 .- Tr.18-20
Abstract: Bài báo trình bày thí nghiệm xác định độ võng của dầm thép chịu uốn dưới tác dụng của tải trọng tập trung khi làm việc ngoài giới hạn đàn hồi. Trên cơ sở đó nhận xét về sự biến thiên độ võng của dầm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30853
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.