Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30877
Nhan đề: Nghị định 30/2020/ND-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư - Những điểm mới và một số vấn đề đặt ra
Tác giả: Phạm, Thị Ninh
Từ khoá: Điểm mới
Công tác văn thư
Văn bản điện tử
Hồ sơ điện tử
Trình bày căn cứ
Ký văn bản
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 308 .- Tr.64-68
Tóm tắt: Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh xây dựng nền hành chính điện tử ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, Nghị định còn có ý nghĩa trong việc hợp nhất các quy định về công tác văn thư đang nằm rải rác ở một số văn bản quy phạm pháp luật, gây khó khăn trong việc áp dụng của các cơ quan, tổ chức. Mặt khác, Nghị định mới cũng kịp thời điều chỉnh những bất cập hiện nay trong công tác văn thư như: cách trình bày căn cứ ban hành văn bản hành chính; vấn đề ký văn bản; vấn đề hồ sơ và lập hồ sơ... Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề đặt ra trong Nghị định này cần giải quyết nhằm hoàn thiện hơn nữa các quy định về công tác văn thư trong thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30877
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.