Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30885
Title: Ứng dụng công nghệ Big Data trong kiểm toán báo cáo tài chính
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến
Lê, Đoàn Minh Đức
Keywords: Ứng dụng
Big Data
Kiểm toán
Tài chính
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.7-9
Abstract: Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá tổng quan về ứng dụng công nghệ Big Data để phân tích dữ liệu trong kiểm toán báo cáo tài chính. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, kiểm toán truyền thống dần có những giới hạn không còn phù hợp với yêu cầu kiểm toán liên tục trong thời gian thực. Qua những điểm luận về công nghệ, chúng tôi thấy rằng Big Data có những ưu điểm vượt trội về khối lượng, tốc độ, đa dạng, độ tin cậy và giá trị. Từ đó, công nghệ Big Data đã và đang trở thành những thách thức công nghệ cho phân tích dữ liệu trong kiểm toán, có thể nâng cao đáng kể chất lượng, tính hữu hiệu và hiệu quả kiểm toán báo cáo tài chính.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30885
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.