Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30886
Title: Công nghiệp hỗ trợ và bài toán lựa chọn nhà cung cấp địa phương: một nghiên cứu tình huống
Authors: Nguyễn, Đạt Minh
Dương, Trung Kiên
Keywords: Công nghiệp
Bài toán
Nhà cung cấp
Nghiên cứu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.10-12
Abstract: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự tham gia của hệ thống nhà cung cấp nội địa và công nghiệp hỗ trợ đã và đang trở thành yếu tố quyết định sống còn đối với cả các tập đoàn đa quốc gia cũng như sự phát triển của ngành công nghiệp của nước sở tại. Sự tham gia của Việt Nam vào các hiệp định thương mại quốc tế ngày càng sâu rộng đã tạo ra nhiều cơ hội phát triển ngành công nghiệp và hệ thống chuỗi cung ứng trong nước. Một trong những cơ hội tốt nhất là trở thành nhà cung cấp cho các tập đoàn đa quốc gia để vừa đạt được các giá trị sản xuất bền vững vừa đạt được các mục tiêu về trình độ công nghệ. Bài viết này tập trung nghiên cứu các tiêu chí ảnh hưởng đến việc các doanh nghiệp trong nước trở thành nhà cung cấp của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30886
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.