Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30891
Title: Đánh giá sự đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thanh Hóa
Authors: Nguyễn, Ngọc Sơn
Keywords: Tăng trưởng kinh tế
Năng suất các nhân tố tổng hợp
Vốn
Lao động
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.9-13
Abstract: Nghiên cứu sử dụng phương pháp hạch toán tăng trưởng để đánh giá sự đóng góp của vốn, lao động và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thanh Hóa. Kết quả chỉ ra rằng, yếu tố có đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2011-2020 là: vốn đầu tư 60%; Lao động 7,1%; TFP 32,9%.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30891
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.41 MBAdobe PDF
Your IP: 18.208.202.194


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.