Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30898
Title: Mức độ tự do hóa tài khoản vốn ở Viêt Nam: Đánh giá theo nhóm chỉ số dựa trên cơ sở pháp lý và nhóm chỉ số dòng vốn thực tế
Authors: Lương, Thị Thu Hằng
Keywords: Tài khoản vốn
Chỉ số dựa trên cơ sở pháp lý
Dòng vốn thực tế
Tự do hóa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.19-23
Abstract: Bài viết đánh giá mức độ tự do hóa tài khoản vốn ở Việt Nam theo nhóm chỉ số dựa trên cơ sở pháp lý và nhóm chỉ số dòng vốn thực tế, đồng thời so sánh với các quốc gia trong khu vực, như: Thái Lan, Malaysia và Trung Quốc... Từ đó, đưa ra một số khuyến nghị chính sách đối với lộ trình tự do hóa tài khoản vốn ở Việt Nam nhằm thúc đẩy những tác động tích cực đối với nền kinh tế, đồng thời đảm bảo an toàn cho hệ thống tài chính trong nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30898
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.