Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30900
Title: Tăng cường đảm bảo chất lượng theo liên kết trong các chuỗi cung ứng sản phẩm chăn nuôi Việt Nam
Authors: Đặng, Thu Hương
Keywords: Chăn nuôi Việt Nam
Cam kết thương mại
Chuỗi cung ứng
Sản phẩm
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.28-30
Abstract: Ngành chăn nuôi Việt Nam đang có những cơ hội to lớn khi tham gia quá trình hội nhập, thực hiện các cam kết thương mại, nhưng mặt khác cũng đang chịu những tác động không nhỏ từ những sự xung đột và bảo hộ thương mại diễn ra trong thời gian gần đây. Nghiên cứu được tiến hành dựa trên phương pháp nghiên cứu định tính và phỏng vấn 12 đơn vị chăn nuôi tham gia trong các liên kết điển hình trong ngành chăn nuôi ở Việt Nam nhằm xác định thực trạng phối hợp đảm bảo chất lượng theo các liên kết ngành. Nghiên cứu cũng đề xuất các hàm ý giải pháp nhằm tăng cường các hoạt động liên kết và đảm bảo chất lượng theo các xu hướng liên kết hiện nay của ngành chăn nuôi, đáp ứng các yêu cầu hội nhập và đối phó với những thách thức đặt ra trong bối cảnh hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30900
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.