Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30903
Title: Vai trò của trường đại học trong việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp: kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam
Authors: Vũ, Thị Minh Hiền
Đặng, Thị Quỳnh Trang
Keywords: Trường Đại học
Khởi nghiệp
Kinh nghiệm thế giới
Kinh nghiệm Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.34-36
Abstract: Việt Nam đã có chủ trương lan tỏa tinh thần khởi nghiệp ra toàn xã hội để tiến tới mục tiêu trở thành quốc gia khởi nghiệp. Trong tiến trình đó, bên cạnh vai trò của chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, các trường đại học được xác định có vai trò quyết định trong việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp. Bài viết tập trung nghiên cứu kinh nghiệm của các trường đại học trên thế giới và rút ra bài học cho Việt Nam trong việc phát huy vai trò nền tảng của trường đại học để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp - yếu tố quan trọng hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp của mỗi quốc gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30903
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.150.57


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.