Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30913
Title: Xây dựng khung lý thuyết về thực hiện chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thanh Huyền
Keywords: Chính sách công
Xây dựng khung lý thuyết
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.47-49
Abstract: Thực hiện chính sách công (CSC) là một bước quan trọng trong chu trình chính sách, là trung tâm kết nối các bước trong chu trình chính sách thành một hệ thống, bởi thực hiện chính sách là khâu hiện thực hóa chính sách vào đời sống xã hội, trong đó có chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học (ĐNGVĐH). Việc nghiên cứu những vấn đề lý luận vẻ thực hiện CSC đã góp phần sáng tỏ và xây dựng được khung lý thuyết triển khai vấn đề thực hiện chính sách phát triển ĐNGVĐH trong thực tiễn đời sống xã hội. Trong phạm vi nghiên cứu, tác giả đã làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận liên quan đến thực hiện chính sách phát triển ĐNGVĐH như khái niệm, mục tiêu, chủ thể thực hiện chính sách phát triển ĐNGVĐH, đặc biệt tập trung vào việc xây dựng khung lý thuyết về thực hiện chính sách phát triển ĐNGVĐH qua việc làm rõ các bước trong quy trình thực hiện chính sách công, Đây cũng là nội dung mà chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập đến.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30913
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.8.7


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.