Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30917
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Nguyễn, Văn Tứ
Keywords: Động lực làm việc
Nhân viên
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.54-58
Abstract: Trên cơ sở tổng hợp lý thuyết từ những nghiên cứu trước đây, bài viết này đề xuất mô hình gồm 8 nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Kết quả chỉ ra 6 nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên, đó là: Quan hệ đồng nghiệp; Cơ hội thăng tiến; Sự công nhận; Đặc điểm công việc; Chính sách tiền lương; Lãnh đạo. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy động lực làm việc cho người lao động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30917
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.