Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30926
Title: Thực hiện trách nhiệm xã hội tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) trong hội nhập quốc tế
Authors: Nguyễn, Thúy Lan
Keywords: Trách nhiệm xã hội
Bưu điện Việt Nam
VNPost
Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.65-67
Abstract: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) là doanh nghiệp chuyển phát duy nhất được Nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ bưu chính công ích phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, giảm nhẹ thiên tai. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và thường xuyên tổ chức các chương trình thực hiện trách nhiệm xã hội. Bài viết đánh giá thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội tại Tổng công ty, trên cơ sở đó kiến nghị và đề xuất tiếp tục thực hiện trách nhiệm xã hội tại Tổng công ty.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30926
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.