Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30939
Title: Ứng dụng luật kết hợp hiếm trong giảm thiểu rủi ro tín dụng ngân hàng
Authors: Lê, Thị Hồng Nhung
Keywords: Ứng dụng
Luật
Rủi ro
Tín dụng ngân hàng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.74-75
Abstract: Trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính trên toàn thế giới, phương thức liên lạc truyền thống với khách hàng là mặt đối mặt (face to face) đang được thay thế bằng phương thức điện tử để giảm thời gian và chi phí xử lý áp dụng cho sản phẩm khác nhau, và cuối cùng là cải thiện hiệu quả của việc sử dụng tài chính. Tin học hóa quá trình hoạt động tài chính, sử dụng Internet và phần mềm tự động hoàn toàn có thể thay đổi các khái niệm cơ bản của kinh doanh và các hoạt động kinh doanh đang được thực hiện. Hiển nhiên, lĩnh vực ngân hàng không phải là một ngoại lệ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30939
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
789.37 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.