Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30947
Title: Liên kết chuỗi sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế bền vững
Authors: Nguyễn, Đình Thành
Nguyễn, Tuấn
Lê, Vũ Toàn
Nguyễn, Thị Thu Thùy
Keywords: Liên kết chuỗi
Chuỗi sản xuất nông nghiệp
Công nghệ cao
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.81-83
Abstract: Liên kết chuỗi sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế bền vững vừa là cơ hội và cũng là thách thức để tạo ra nhiều tác động đối với nông nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Kinh nghiệm trong nước và thế giới cho thấy có nhiều hình thức liên kết giữa các chủ thể tham gia các loại hình kinh tế nông nghiệp, đóng góp vào phát triển ngành nông nghiệp, tuy nhiên hoạt động này không phải lúc nào cũng thành công ở mọi quốc gia. Nghiên cứu này khảo sát, phân tích thực trạng chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam, đánh giá các tiềm năng, thách thức, cơ hội phát triển và đề xuất các khuyến nghị để phát triển kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bền vững và hiệu quả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30947
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.