Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30950
Title: Pháp luật về hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính – Bất cập và kiến nghị hoàn thiện
Authors: Cao, Vũ Minh
Keywords: Tịch thu
Tang vật
Phương tiện
Hình thức xử phạt
Luật Xử lí vi phạm hành chính
Vi phạm hành chính
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 03 .- Tr.52-66
Abstract: Theo Luật Xử lí vi phạm hành chính năm 2012, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là việc sung vào ngân sách nhà nước vật, tiền, hàng hoá, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính, được áp dụng đổi với vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức. Trên cơ sở chỉ ra các bất cập trong quy định pháp luật về hình thức xử phạt này như: điều kiện để áp dụng không rõ ràng; việc xác định tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi để áp dụng hình thức xử phạt chưa hợp lí; chưa quy định quyền giải trình đối với trường hợp chủ thể vi phạm bị áp dụng hình thức xử phạt... bài viết đề xuất giải pháp tương ứng nhằm hoàn thiện pháp luật như: loại bỏ điều kiện “lỗi ” khi áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện; thừa nhận quyền giải trình đối với trường hợp chủ thể vi phạm bị áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30950
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.