Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30951
Title: Đánh giá tài sản bảo đảm trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam
Authors: Lê, Thị Thảo
Keywords: Định giá tài sản
Cho vay
Ngân hàng thương mại
Tài sản bảo đảm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 03 .- Tr.67-79
Abstract: Việc định giá tài sản bảo đảm trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại nói riêng và định giá tài sản nói chung là khâu quan trọng, quyết định đến giá trị khoản tín dụng được vay mà ngân hàng có thể cấp cho khách hàng, tạo cơ sở pháp lí cho khoản vay, hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng. Hiện nay, việc định giá tài sản trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại chưa thống nhất, pháp luật điều chỉnh vấn đề nằm rải rác trong nhiều văn bản; bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại chưa có sự thống nhất trong việc áp dụng phương pháp định giá tài sản, kết quả định giá sai khác với giá trị thực của tài sản được giao dịch trên thị trường, nhiều tài sản bảo đảm chưa có tiêu chí để định giá... Trên cơ sở làm rõ thực trạng này, bài viết đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động định giả tải sản bảo đảm trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30951
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.39 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.