Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30951
Nhan đề: Đánh giá tài sản bảo đảm trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam
Tác giả: Lê, Thị Thảo
Từ khoá: Định giá tài sản
Cho vay
Ngân hàng thương mại
Tài sản bảo đảm
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Luật học;Số 03 .- Tr.67-79
Tóm tắt: Việc định giá tài sản bảo đảm trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại nói riêng và định giá tài sản nói chung là khâu quan trọng, quyết định đến giá trị khoản tín dụng được vay mà ngân hàng có thể cấp cho khách hàng, tạo cơ sở pháp lí cho khoản vay, hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng. Hiện nay, việc định giá tài sản trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại chưa thống nhất, pháp luật điều chỉnh vấn đề nằm rải rác trong nhiều văn bản; bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại chưa có sự thống nhất trong việc áp dụng phương pháp định giá tài sản, kết quả định giá sai khác với giá trị thực của tài sản được giao dịch trên thị trường, nhiều tài sản bảo đảm chưa có tiêu chí để định giá... Trên cơ sở làm rõ thực trạng này, bài viết đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động định giả tải sản bảo đảm trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30951
ISSN: 0868-3522
Bộ sưu tập: Luật học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.39 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.