Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30969
Title: Địa vị pháp lý của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong pháp luật Việt Nam
Authors: Cao, Nhất Linh
Trương, Khánh Đô B1411538
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2020
Abstract: Bố cục luận văn trình bày gồm hai phần chính được diễn đạt thành 2 chương là: Chương 1 Lý luận và quy định của pháp luật về doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và Chương 2 Thực trạng và hướng hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.
Description: 49 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30969
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.