Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30981
Title: Quy định pháp luật về quyền sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Xuân
Phạm, Trần Bảo Trân B1602505
Keywords: Luật Hành chính
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung về quyền sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài tại Việt Nam hiện nay, chỉ ra một số hạn chế và kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về quyền sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài tại Việt Nam để hoàn thiện hơn.
Description: 40 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30981
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.