Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30999
Title: PHÁP LUẬT VỀ CÔNG KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC – THỰC TIỄN TẠI TỈNH BẠC LIÊU
Authors: LÂM, BÁ KHÁNH TOÀN
TRƯƠNG, THỊ DIỄM MY B1610080
Keywords: Luật Hành chính
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề thực hiện pháp luật về công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Trên cơ sở khái quát những vấn đề lý luận chung và pháp luật về công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức tai Việt Nam, đề tài phân tích thực trạng thực hiện các quy định này trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Từ đó, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại và giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả thực hiện quy định về công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới.
Description: 79 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30999
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.