Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/309
Title: Quản lí minh triết và năng lực quản lí minh triết của cán bộ quản lí giáo dục
Authors: Đặng, Quốc Bảo
Phạm, Minh Giản
Keywords: Quản lí giáo dục
Năng lực quản lí
Quản lí minh triết
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 425 .- Tr.10-11,9
Abstract: Bài viết nêu một số nội hàm về quản lí minh triết - sự cần thiết đối với người cán bộ quản lí để có hiệu quả. Từ thực tiễn quản lí, với yêu cầu quản lí minh triết, nhóm tác giả trình bày các năng lực cốt lõi của cán bộ quản lí giáo dục với 3 tầng năng lực, bao gồm 10 năng lực cụ thể.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/309
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_253.77 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.