Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31002
Title: Ảnh hưởng của khả năng sinh lời và tính thanh khoản đến giá trị doanh nghiệp với cấu trúc vốn là biến số trung gian
Authors: Vũ, Thị Bích Hà
Keywords: Ảnh hưởng
Khả năng sinh lời
Thanh khoản
Giá trị doanh nghiệp
Cấu trúc vốn
Biến số trung gian
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.97-99
Abstract: Nghiên cứu này nhằm phản ánh ảnh hưởng của lợi nhuận và thanh khoản đến giá trị doanh nghiệp với cấu trúc vốn đóng vai trò là biến trung gian. Nghiên cứu này chỉ xem xét dưới góc độ lý thuyết phản ánh khả năng sinh lời có tác động tích cực và đáng kể đến cơ cấu vốn, Thanh khoản có tác động tiêu cực và đáng kể đến cơ cấu vốn, cơ cấu vốn, lợi nhuận có tác động tích cực và đáng kể đến giá trị doanh nghiệp, thanh khoản có tác động tiêu cực và không ảnh hưởng đáng kể đến giá trị doanh nghiệp và cấu trúc vốn có thể làm trung gian ảnh hưởng của lợi nhuận và thanh khoản đến giá trị doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31002
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.