Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31003
Title: Tác động của yếu tố Mạng xã hội và Nhận thức phát triển bền vững đến Quyết định lựa chọn điểm đến của du khách tại Tây Nguyên
Authors: Hoàng, Thị Chỉnh
Lưu, Thị Thanh Mai
Keywords: Mạng xã hội
Nhận thức phát triển bền vững
Quyết định lựa chọn điểm đến
Tây Nguyên
Y định du lịch
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.63-67
Abstract: Kết quả giữa phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, bài viết xác định mối quan hệ giữa các yếu tố Mạng xã hội và Nhận thức phát triển bền vững đến ý định du lịch và Quyết định lựa chọn điểm đến của du khách tại khu vực Tây Nguyên. Phương pháp định tính phỏng vấn các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch đề điều chỉnh, bổ sung thang đo. Phương pháp định lượng nhằm kiếm tra độ tin cậy Cronbach 's Alpha, phân tích nhân tố khám phá ( RFA ), phân tích nhân tố khang định (CFA), kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu bằng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả nghiên cứu cho thấy, Ý định du lịch có vai trò tích cực trong mối quan hệ giữa: Mạng xã hội; Nhận thức phát triển bền vững; Quyết định lựa chọn điểm đến.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31003
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.