Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31014
Title: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh
Authors: Hoàng, Thị Hảo
Đinh, Thị Thảo
Keywords: Quản trị nhân lực
Hoạch định nguồn nhân lực
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.76-79
Abstract: Nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 6 nhân tố ảnh hưởng, gồm: Công tác hoạch định nguồn nhân lực; Công tác tuyên dụng nguồn nhân lực; Công tác bố trí và sử dụng nhân lực; Đào tạo, đãi ngộ nhân lực; Cơ sở vật chất và điều kiện làm việc; Cơ chế chính sách. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31014
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.