Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31021
Title: QUY TRÌNH LỰA CHỌN, CÔNG BỐ VÀ ÁP DỤNG ÁN LỆ KHI GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ, BẤT CẬP VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
Authors: THÂN, THỊ NGỌC BÍCH
LÂM, NGỌC QUỲNH B1610124
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài nghiên cứu quy định về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ khi giải quyết các vụ việc dân sự ở Việt Nam hiện nay, đồng thời nêu ra những điểm còn vƣớng mắc dựa trên cơ sở phân tích các quy định cũng như thực tiễn áp dụng án lệ trong hoạt động xét xử tại Tòa án. Từ đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện.
Description: 67 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31021
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.