Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31024
Title: QUYỀN BỀ MẶT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH – BẤT CẬP VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
Authors: THÂN, THỊ NGỌC BÍCH
NGUYỄN, LÊ KIM NGÂN B1702236
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu và tìm hiểu để từ đó làm sáng tỏ các vấn đề: Một là, nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về quyền bề mặt, căn cứ phát sinh, chấm dứt cũng như những nội dung của quyền bề mặt, hậu quả của việc chấm dứt quyền mặt, để từ đó hiểu một cách rõ ràng hơn về các quy định của luật. Hai là, thông qua quá trình nghiên cứu người viết có thể phân tích, đánh giá sự ảnh hưởng của luật La Mã và pháp luật của các quốc gia trên thên thế giới đến chế định quyền bề mặt của Việt Nam. Ba là, bằng việc đưa ra những bất cập từ đó người viết tiến hành phân tích những bất cập và đưa ra những giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của nước ta về chế định quyền bề mặt.
Description: 85 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31024
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.