Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31033
Title: Xây dựng thang đo Vị thế kinh tế - xã hội của các khu công nghiệp: Trường hợp nghiên cứu tại Biên Hoà, Đồng Nai
Authors: Nguyễn, Thanh Lâm
Đoàn, Mạnh Quỳnh
Keywords: Chất lượng nguồn nhân lực
Vị thế kinh tế - xã hội
Khu công nghiệp
Biên Hòa
Tỉnh Đồng Nai
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.93-96
Abstract: Nghiên cứu tiến hành xây dựng thang đo “Vị thế kinh tế - xã hội” của các khu công nghiệp (KCN) nhằm làm công cụ đánh giá tác động đến chất lượng nguồn nhân lực (CLNNL) của các KCN. Trong trường hợp nghiên cứu tại KCN ở Biên Hoà, Đồng Nai, thang đo được sử dụng lần đầu để đánh giá “Vị thế kinh tế - xã hội” của các KCN. Kết quả cho thấy, thang đo phù hợp và có thể được sử dụng trong thực tiễn. Nghiên cứu tạo tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực CLNNL.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31033
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 44.213.60.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.