Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31040
Title: Thử tiếp cận về tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh
Authors: Phạm, Anh
Keywords: Tiếp cận
Tư tưởng kinh tế
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.114-116
Abstract: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng diễn ra từ ngày 24 đến 27 tháng 6 năm 1991 đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (gọi tắt là Cương lĩnh 91). Trong đó khẳng định, Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chi nam cho hành động. Đây là lần đầu tiên Đảng ta dùng phạm trù tư tưởng Hồ Chí Minh trong Cương lĩnh. Như vậy, trong nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam của Đảng ta có hai bộ phận, một là, chủ nghĩa Mác-Lênin và hai là, tư tưởng Hồ Chí Minh, về một ngữ nghĩa nào đó, có thể nói, Đảng ta đã xác định tư tưởng Hồ Chí Minh có vị trí, vai trò và tầm quan trọng “ngang hàng” với chủ nghĩa Mác- Lênin.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31040
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.