Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31042
Title: Tác động của niềm tin về sản phẩm xanh đến ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng trẻ tại Hà Nội
Authors: Lê, Phan Hòa
Bùi, Cẩm Vân
Dương, Quế Mai
Keywords: Niềm tin về sản phẩm xanh
Ý định tiêu dùng xanh
TPB
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.101-104
Abstract: Nghiên cứu này kiểm định vai trò của niềm tin trong giải thích ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng trẻ Hà Nội. Một mẫu nghiên cứu thuận tiện với 339 người tiêu dùng trẻ tại Hà Nội đã được thu thập. Nghiên cứu áp dụng mô hình cân bằng cấu trúc (SEM) để đánh giá độ tin cậy, giá trị phân biệt, giá trị hội tụ của thang đo, kiểm định mối quan hệ giữa các khái niệm trong mô hình đo lường. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra vai trò quan trọng của niềm tin trong việc giải thích ý định tiêu dùng xanh của khách hàng. Hơn thế nữa, kết quả nghiên cứu cũng cung cấp các thông tin thực sự hữu ích cho các doanh nghiệp nhằm xây dựng chính sách thúc đẩy ý định tiêu dùng xanh của khách hàng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31042
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.