Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31047
Title: Nghiên cứu một số hình thức tín dụng phi chính thức đối với hộ nghèo ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Authors: Nguyễn, Hữu Thu
Keywords: Hình thức tín dụng
Phi chính thức
Hộ nghèo
Phú Bình
Thái Nguyên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.120-122
Abstract: Các hộ nghèo ở khu vực nông thôn nói chung và nông thôn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên nói riêng thường bị hạn chế về mặt tài chính, điều này gây cản trở họ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo thu nhập. Khi họ không thể tiếp cận được với thị trường tín dụng chính thức hoặc đã tiếp cận nhưng chưa thỏa mãn nhu cầu về vốn thì tín dụng phi chính thức lại trở thành nguồn tài chính quan trọng đối với họ trong việc tăng cường và bổ sung vốn cho phát triển sản xuất và tiêu dùng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31047
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.