Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31047
Nhan đề: Nghiên cứu một số hình thức tín dụng phi chính thức đối với hộ nghèo ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Tác giả: Nguyễn, Hữu Thu
Từ khoá: Hình thức tín dụng
Phi chính thức
Hộ nghèo
Phú Bình
Thái Nguyên
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.120-122
Tóm tắt: Các hộ nghèo ở khu vực nông thôn nói chung và nông thôn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên nói riêng thường bị hạn chế về mặt tài chính, điều này gây cản trở họ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo thu nhập. Khi họ không thể tiếp cận được với thị trường tín dụng chính thức hoặc đã tiếp cận nhưng chưa thỏa mãn nhu cầu về vốn thì tín dụng phi chính thức lại trở thành nguồn tài chính quan trọng đối với họ trong việc tăng cường và bổ sung vốn cho phát triển sản xuất và tiêu dùng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31047
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.