Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31058
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của người dân TP. Cần Thơ
Authors: Phan, Anh Tú
Châu, Thị Lệ Duyên
Nguyễn, Thị Khả Duyên
Keywords: Ý định khởi sự doanh nghiệp
Người dân
Thành phố Cần Thơ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 27 .- Tr.30-33
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của người dân TP. cần Thơ. Dựa vào dữ liệu được thu thập từ 210 người dân của TP. cần Thơ và sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá và hồi quy đa biến, kết quả nghiên cứu tìm thấy 06 nhân tố chính tác động đến ý định khởi sự doanh nghiệp của người dân TP. cần Thơ, lần lượt là: (1) Sự ham muốn kinh doanh, (2) Khả năng nắm bắt cơ hội, (3) Tư duy làm chủ, (4) Chính sách Chính phủ, (5) Tính sáng tạo, (6) Môi trường giáo dục. Hàm ý của nghiên cứu này đóng góp rất lớn vào việc khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của người dân tại địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31058
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.