Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31078
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia Chương trình nông thôn mới của hộ dân cư vùng ven biển xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Authors: Lê, Anh Quý
Nguyễn, Thái Phán
Keywords: Chương trình nông thôn mới
Xã Lộc Bình
Huyện Phú Lộc
Tỉnh Thừa Thiên Huế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.125-128
Abstract: Bài viết nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (Chương trình nông thôn mới) của hộ dân cư vùng ven hiển xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố, gồm: Diện tích đất sản xuất nông nghiệp: Kinh nghiệm trong sản xuất; Nghề nghiệp đánh bắt; số thành viên trong gia đình có hảo hiểm; Sự hài lòng về điện tác động đến xác suất của việc tham gia Chương trình nông thôn mới ở xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31078
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.