Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31118
Title: Ứng dụng mô hình Cấu trúc - Thực hiện - Kết quả thị trường trong nghiên cứu cấu trúc thị trường tôm nuôi nước lợ ở Việt Nam
Authors: Phước, Minh Hiệp
Lê, Bảo Toàn
Keywords: Cấu trúc thị trường
Mô hình SCP
Ngành tôm
Cạnh tranh độc quyền
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.154-157
Abstract: Bài viết vận dụng mô hình Cấu trúc - Thực hiện - Kết quả thị trường (SCP) để phân tích cấu trúc và kết quả của thị trường tôm nuôi ở Việt Nam. Kết quả cho thấy, trong giai đoạn 2016- 2018, thị trường tôm nuôi ở Việt Nam có sự cạnh tranh độc quyền và không tập trung. Vì vậy, cần giảm sự tập trung hơn nữa để tăng mức độ cạnh tranh của thị trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31118
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.