Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31122
Nhan đề: Trải nghiệm khách hàng và Hành trình mua hàng - Tiếp cận mới trong nghiên cứu hành vi khách hàng
Tác giả: Nguyễn, Hải Ninh
Nguyễn, Đăng Triển
Từ khoá: Trải nghiệm khách hàng
Phương pháp đo lường trải nghiệm khách hàng
Điểm chạm
Hành trình khách hàng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.162-165
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu các quan điểm nền tảng về trải nghiệm khách hàng, phương pháp đo lường trải nghiệm của khách hàng, hành trình mua của khách hàng, từ đó, đề xuất một số hàm ý quản trị cho các doanh nghiệp nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng và điều hướng hành vi khách hàng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31122
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.