Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31124
Title: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần xây lắp I Nam Định
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Giải pháp
Năng lực cạnh tranh
Công ty cổ phần
Công ty cổ phần
Xây lắp I
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.70-72
Abstract: Xây dựng là ngành sản xuất vật chất đặc biệt, tạo ra cơ sở vật chất và kỹ thuật ban đầu cho xã hội. Nhiệm vụ chủ yếu của công nghiệp xây dựng là đảm bảo nâng cao nhanh chóng năng lực sản xuất của các ngành, các khu vực kinh tế có kế hoạch và phân bố hợp lý sản xuất. Công nghiệp xây dựng là một trong những ngành kinh tế lớn của nền kinh tế, có tác dụng quan trọng đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh phát triển khoa học kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật. Điều này tạo nên sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp xây dựng về mọi mặt. Doanh nghiệp nào có đủ sức cạnh tranh chứng tỏ doanh nghiệp ấy càng mạnh, hoạt động càng hiệu quả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31124
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.