Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31129
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối, tỉnh Hưng Yên
Authors: Nguyễn, Thị Mơ
Nguyễn, Thị Ngọc Yến
Keywords: Sự hài lòng
Chất lượng dịch vụ
Bệnh viện đa khoa Phố Nối
Tỉnh Hưng Yên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.184-187
Abstract: Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện da khoa Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, gồm: (i) Sự tin cậy; (ii) Sự đáp ứng; (iii) Sự cảm thông; (iv) Năng lực phục vụ; (v) Phương tiện hữu hình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31129
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.