Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31131
Title: Pháp lý kế toán môi trường tại Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị
Authors: Phạm, Thanh Trung
Nguyễn, Khắc Hùng
Keywords: Pháp lý
Kế toán môi trường
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.76-78
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này đánh giá thực trạng pháp lý kế toán môi trường tại Việt Nam nhằm đề xuất một số khuyến nghị xây dựng và phát triển khung pháp lý về toán môi trường. Dữ liệu trong nghiên cứu được thu thập từ các văn bản pháp lý về kế toán, môi trường và 302 báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31131
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.