Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31132
Title: Tác động của trách nhiệm xã hội đến năng suất lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Viêt Nam
Authors: Đỗ, Thị Thư
Giang, Thanh Long
Keywords: Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Trách nhiệm xã hội
Năng suất lao động
Tham gia BHXH Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.188-192
Abstract: Nghiên cứu sử dụng hộ dữ liệu từ Điều tra Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở Việt Nam trong các năm 2011, 2013, 2015 nhằm đánh giá tác động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) đến năng suất lao động của các doanh nghiệp đó. Với dữ liệu mảng, kết quả ước lượng mô hình tác động cô định (FEM) cho thấy, CSR thông qua việc tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội (BHXH) có tác động tích cực đến năng suất lao động của DNNVV. Từ đó, nghiên cứu cho rằng, mỗi DNNVV cần coi CSR là một trong các nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển và nâng cao năng suất lao động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31132
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.