Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31134
Title: Xây dựng mô hình nghiên cứu tác động của marketing xã hội của doanh nghiệp đến các thành phần tài sản thương hiêu
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Marketing xã hội của doanh nghiệp
Tài sản thương hiệu
Tiêu dùng xanh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.193-195
Abstract: Bài viết nghiên cứu tác động của marketing xã hội của doanh nghiệp (CSM) đến các thành phần tài sản thương hiệu. Từ đó, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hoạch định chiến lược và chương trình/chiến dịch marketing trong đo lường và quản trị tài sản thương hiệu dựa trên khách hàng (CBBE) phù hợp với khuynh hướng tiêu dùng xanh và tiêu dùng bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31134
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.